چالش های جدید دونالد ترامپ

چالش های جدید دونالد ترامپ چالش های جدید دونالد ترامپ

رسوایی جدید برای دونالد ترامپ

رسوایی جدید برای دونالد ترامپوکلای دونالد ترامپ رییس جمهور جدید تمام سعی خود را می کنند تا پرونده مربوط به دانشگاه ترامپ را به تعویق انداخته تا خللی در مراسم تحریف وی به وجود نیاید. […]