وضعیت ترافیکی تهران در دومین روز مهر

وضعیت ترافیکی تهران در دومین روز مهر وضعیت ترافیکی تهران در دومین روز مهر

تهران هر روز می میرد

تهران هر روز می میردآیا معمار و شهرساز صرفا مسئولیت‌های پرو‌ژه‌ها و قراردادهای خودش را دارد یا باید از اهالی این حرفه انتظار بیشتر داشت. در حرفه معماری و شهرسازی، مرزهای مسئولیت معماران و شهرسازان […]