تایانی رئیس پارلمان اروپا شد

تایانی رئیس پارلمان اروپا شد تایانی رئیس پارلمان اروپا شد