چرا مردان بیشتر از زنان سیگار می کشند؟

چرا مردان بیشتر از زنان سیگار می کشند؟ چرا مردان بیشتر از زنان سیگار می کشند؟