الجزیره : بهبود روابط ایران و عربستان به نفع هر دو طرف است

الجزیره : بهبود روابط ایران و عربستان به نفع هر دو طرف است الجزیره : بهبود روابط ایران و عربستان به نفع هر دو طرف است

موگرینی:اروپا خواهان بهبود اوضاع در لیبی است

موگرینی:اروپا خواهان بهبود اوضاع در لیبی است موگرینی:اروپا خواهان بهبود اوضاع در لیبی است

برای بهبود وضعیت اشتغال نیازبه ۶۴ سال زمان است

برای بهبود وضعیت اشتغال نیازبه ۶۴ سال زمان استمحمد قلی یوسفی کارشناس اقتصادیمعتقداست برای برای بهبود وضعیت اشتغال به ۶۴ سال زمان نیاز است. یک کارشناس معتقد است برای هشت میلیون فارغ التحصیل بیکار با […]