بابک زنجانی از زندان به دادگاه منتقل شد

بابک زنجانی از زندان به دادگاه منتقل شد بابک زنجانی از زندان به دادگاه منتقل شد

حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد/ تحویل رای به دادیار زندان

حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد/ تحویل رای به دادیار زندان حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد/ تحویل رای به دادیار زندان