چرا آیت الله هاشمی به امیرکبیر علاقه زیادی داشت؟

چرا آیت الله هاشمی به امیرکبیر علاقه زیادی داشت؟ چرا آیت الله هاشمی به امیرکبیر علاقه زیادی داشت؟

داریوش ارجمند: یاد آیت الله هاشمی همچون امیرکبیر در قلب‌ها جاودان خواهد بود

داریوش ارجمند: یاد آیت الله هاشمی همچون امیرکبیر در قلب‌ها جاودان خواهد بود داریوش ارجمند: یاد آیت الله هاشمی همچون امیرکبیر در قلب‌ها جاودان خواهد بود

علی مطهری در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی می‌کند

علی مطهری در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی می‌کند علی مطهری در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی می‌کند