ورود نیروهای «دموکراتیک سوریه» به فرودگاه «الطبقه» در الرقه

ورود نیروهای «دموکراتیک سوریه» به فرودگاه «الطبقه» در الرقه ورود نیروهای «دموکراتیک سوریه» به فرودگاه «الطبقه» در الرقه