استعفای مدیر سازمان دانش آموزی هرمزگان پذیرفته شد

استعفای مدیر سازمان دانش آموزی هرمزگان پذیرفته شد استعفای مدیر سازمان دانش آموزی هرمزگان پذیرفته شد

استعفای رئیس آموزش و پرورش یک شهر در پی تنبیه یک دانش آموز

استعفای رئیس آموزش و پرورش یک شهر در پی تنبیه یک دانش آموز استعفای رئیس آموزش و پرورش یک شهر در پی تنبیه یک دانش آموز