قاسمی: آزمایش موشکی ایران ناقض هیچ‌یک از تعهدات بین‌المللی نیست

قاسمی: آزمایش موشکی ایران ناقض هیچ‌یک از تعهدات بین‌المللی نیست قاسمی: آزمایش موشکی ایران ناقض هیچ‌یک از تعهدات بین‌المللی نیست

آزمایش موشکی ایران نقض قعطنامه نیست

آزمایش موشکی ایران نقض قعطنامه نیستمعاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: آزمایش موشکی جدید در ایران اگر اتفاق هم افتاده باشد، نقض قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل نیست. آزمایش موشکی ایران نقض قعطنامه نیست