83 % موارد ابتلا به اوتیسم ارثی است

83 % موارد ابتلا به اوتیسم ارثی است
نتایج تحقیقات جدید تایید می‌کند که بیشتر موارد ابتلا به اوتیسم ژنتیکی است.

83 % موارد ابتلا به اوتیسم ارثی است