8 مصدوم در دومین تصادف زنجیره‌ای در جاده مشهد

8 مصدوم در دومین تصادف زنجیره‌ای در جاده مشهد

8 مصدوم در دومین تصادف زنجیره‌ای در جاده مشهد