75 درصد بیمارستان های تهران مثل پلاسکو است

75 درصد بیمارستان های تهران مثل پلاسکو است
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 75 درصد تختهای بیمارستانی تهران و 50 درصد بیمارستانهای کشور فرسوده و پلاسکویی هستند که نوسازی آنها حداقل 175 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد.

75 درصد بیمارستان های تهران مثل پلاسکو است