6 کشور دنیا چگونه به جنگ خانه‌های خالی رفتند؟

6 کشور دنیا چگونه به جنگ خانه‌های خالی رفتند؟
در سال ۲۰۱۰ قانون بحث برانگیزی به تصویب رسید که بر اساس آن بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بخش مسکن را مجبور می‌کرد تا خانه‌های خالی خود را اجاره دهند. در غیر این صورت تا ۹۰۰۰ یورو جریمه می‌شدند. این قانون به دلیل مغایرت با قانون اساسی توسط دولت کنار گذاشته شد.

6 کشور دنیا چگونه به جنگ خانه‌های خالی رفتند؟