4 مصدوم حادثه اتوبوس‌دانش‌آموزان هنوز در شیراز بستری‌اند

4 مصدوم حادثه اتوبوس‌دانش‌آموزان هنوز در شیراز بستری‌اند

4 مصدوم حادثه اتوبوس‌دانش‌آموزان هنوز در شیراز بستری‌اند