4 طلا، 4 نقره و 4 برنز کاراته کاهای ایران در لیگ جهانی

4 طلا، 4 نقره و 4 برنز کاراته کاهای ایران در لیگ جهانی

4 طلا، 4 نقره و 4 برنز کاراته کاهای ایران در لیگ جهانی