2 منطقه دیگر موصل آزاد شد/ موصل در آستانه آزادی کامل

2 منطقه دیگر موصل آزاد شد/ موصل در آستانه آزادی کامل

2 منطقه دیگر موصل آزاد شد/ موصل در آستانه آزادی کامل