ورود کمیسیون فرهنگی شورای شهر به موضوع “تخریب و تعطیلی”خانه خورشید”

ورود کمیسیون فرهنگی شورای شهر به موضوع “تخریب و تعطیلی”خانه خورشید”

ورود کمیسیون فرهنگی شورای شهر به موضوع “تخریب و تعطیلی”خانه خورشید”