رئیس جمهور فردا به قم سفر می‌کند/”روحانی” به دیدار علما و مراجع تقلید می‌رود

رئیس جمهور فردا به قم سفر می‌کند/”روحانی” به دیدار علما و مراجع تقلید می‌رود

رئیس جمهور فردا به قم سفر می‌کند/”روحانی” به دیدار علما و مراجع تقلید می‌رود