توییت رئیس‌جمهور: امروز همه آمده بودند/ بیاییم به جای “دیوار”؛ “پل” بسازیم …

توییت رئیس‌جمهور: امروز همه آمده بودند/ بیاییم به جای “دیوار”؛ “پل” بسازیم …

توییت رئیس‌جمهور: امروز همه آمده بودند/ بیاییم به جای “دیوار”؛ “پل” بسازیم …