1.8 درصد جمعیت کاربران موبایل در دنیا ایرانی هستند

1.8 درصد جمعیت کاربران موبایل در دنیا ایرانی هستند
وحید صدوقی، مدیرعامل اپراتور همراه اول سهم ایران را از ترافیک دیتای موبایل ۱۵ صدم درصد دنیا اعلام کرد و گفت: ۱.۸ درصد جمعیت کاربران موبایل در دنیا ایرانی هستند.

1.8 درصد جمعیت کاربران موبایل در دنیا ایرانی هستند