فیلم/ “حرف های قالیباف در مورد زباله غیر واقعی بود”

فیلم/ “حرف های قالیباف در مورد زباله غیر واقعی بود”
داوود تاجران، بنیان گذار سازمان بازیافت و از مدیران حال حاضر هولدینگهای شهرداری: حرف های قالیباف در مورد زباله غیر واقعی بود

فیلم/ “حرف های قالیباف در مورد زباله غیر واقعی بود”