۶۹ درصد داوطلبان کنکور کارت گرفتند/ فرداشب آخرین مهلت دریافت کارت

۶۹ درصد داوطلبان کنکور کارت گرفتند/ فرداشب آخرین مهلت دریافت کارت

۶۹ درصد داوطلبان کنکور کارت گرفتند/ فرداشب آخرین مهلت دریافت کارت