یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان؛پیروزی استقلال بر العین با دستان بسته

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان؛پیروزی استقلال بر العین با دستان بسته

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان؛پیروزی استقلال بر العین با دستان بسته