یک قاضی فدرال فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد

یک قاضی فدرال فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد
یک قاضی هاوایی تعلیق فرمان رئیس جمهور آمریکا، برای ممنوعیت ورود اتباع 6 کشور مسلمان، را تمدید کرد.

یک قاضی فدرال فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد