یادداشت مولاوردی درحاشیه اهانت امروز: اوج نابخردی و بی تدبیری

یادداشت مولاوردی درحاشیه اهانت امروز: اوج نابخردی و بی تدبیری

یادداشت مولاوردی درحاشیه اهانت امروز: اوج نابخردی و بی تدبیری