یادداشت فریدون جیرانی برای «شهرزاد»

یادداشت فریدون جیرانی برای «شهرزاد»
فریدون جیرانی معتقد است که در سریال «شهرزاد» عشق بر بستر تاریخ مطرح می‌شود و قرار است تاریخ بهانه‌ای باشد تا عشق جلوه کند. یادداشت فریدون جیرانی برای «شهرزاد» به…

یادداشت فریدون جیرانی برای «شهرزاد»