گابریل: مرکل مقصر ناآرامی‌ها در جریان نشست گروه ۲۰ است

گابریل: مرکل مقصر ناآرامی‌ها در جریان نشست گروه ۲۰ است

گابریل: مرکل مقصر ناآرامی‌ها در جریان نشست گروه ۲۰ است