کپسول‌ها خالی بود، آتش‌نشان‌ها ایثار کر‌ده بودند

کپسول‌ها خالی بود، آتش‌نشان‌ها ایثار کر‌ده بودند

کپسول‌ها خالی بود، آتش‌نشان‌ها ایثار کر‌ده بودند