کنترل ارتش سوریه بر میادین و چاه‌های نفتی در جنوب رقه

کنترل ارتش سوریه بر میادین و چاه‌های نفتی در جنوب رقه

کنترل ارتش سوریه بر میادین و چاه‌های نفتی در جنوب رقه