کنایه محمدمهدی تندگویان به شعار ۴درصدی قالیباف

کنایه محمدمهدی تندگویان به شعار ۴درصدی قالیباف
انتخاب -کنایه محمدمهدی تندگویان به شعار ۴درصدی قالیباف: تازه فهمیدیم چرا ذی‌حسابی تو شهرداری گزارش نامطلوب میده، اشتباه ازتیم مشاوران شهردار است: ۶۰٪ = ۴٪

کنایه محمدمهدی تندگویان به شعار ۴درصدی قالیباف