کنایه توئیتری حسن روحانی به شورای نگهبان

کنایه توئیتری حسن روحانی به شورای نگهبان

کنایه توئیتری حسن روحانی به شورای نگهبان