کلینتون:برای احترام به دموکراسی آمریکا در مراسم تحلیف ترامپ حضور پیدا کردم

کلینتون:برای احترام به دموکراسی آمریکا در مراسم تحلیف ترامپ حضور پیدا کردم

کلینتون:برای احترام به دموکراسی آمریکا در مراسم تحلیف ترامپ حضور پیدا کردم