کشته شدن 5 سرباز ترکیه طی درگیری با پ‌ک‌ک

کشته شدن 5 سرباز ترکیه طی درگیری با پ‌ک‌ک

کشته شدن 5 سرباز ترکیه طی درگیری با پ‌ک‌ک