کره شمالی: هرگز درباره توان دفاع مشروع خود مذاکره نخواهیم کرد

کره شمالی: هرگز درباره توان دفاع مشروع خود مذاکره نخواهیم کرد

کره شمالی: هرگز درباره توان دفاع مشروع خود مذاکره نخواهیم کرد