کره شمالی سفرای خود را به داخل کشور فراخواند

کره شمالی سفرای خود را به داخل کشور فراخواند

کره شمالی سفرای خود را به داخل کشور فراخواند