کرباسچی: تغییر قانون اساسی را جدی نگیرید

کرباسچی: تغییر قانون اساسی را جدی نگیرید
اگر نمايندگان پارلمان به همين شيوه كنوني انتخاب شوند، جايگزيني نخست‌وزيري كه با راي آنها روي كار مي‌آيد، چندان اتفاق جالبي نيست.

کرباسچی: تغییر قانون اساسی را جدی نگیرید