کدخدایی:جلسه امروز شوراى نگهبان هم نتيجه اى نداشت/ اعلام نظر قطعى تا روز سه شنبه

کدخدایی:جلسه امروز شوراى نگهبان هم نتيجه اى نداشت/ اعلام نظر قطعى تا روز سه شنبه

کدخدایی:جلسه امروز شوراى نگهبان هم نتيجه اى نداشت/ اعلام نظر قطعى تا روز سه شنبه