کاریکاتور / من رئیس جمهور کجا بودم؟!

کاریکاتور / من رئیس جمهور کجا بودم؟!
شماره جدید ماهنامه طنز و کاریکاتور «خط خطی» منتشر شد.

کاریکاتور / من رئیس جمهور کجا بودم؟!