کاریکاتور / طوفان ترامپ هم رسید!

کاریکاتور / طوفان ترامپ هم رسید!
در حاشیه طوفان های اخیر در امریکا، مدیریت و اظهارات رئیس جمهور پرحاشیه این کشور، سایت کگل این کارتون را با عنوان «طوفان ترامپ» منتشرکرد.

کاریکاتور / طوفان ترامپ هم رسید!