کاریکاتور/ صف عجیب در ستاد انتخابات کشور

کاریکاتور/ صف عجیب در ستاد انتخابات کشور
انتخاب -در حاشیه ترافیک ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری

کاریکاتور/ صف عجیب در ستاد انتخابات کشور