کابوس های 7 ساله دختری که کور شد

کابوس های 7 ساله دختری که کور شد
7 سالی است دنیای پیش رویش جز سیاهی رنگی ندارد. با عینکی سیاه روی چشمانش و به همراه پدر، وارد دادسرای جنایی شده است.

کابوس های 7 ساله دختری که کور شد

ارتقا اندروید