چرا کاهش نرخ سود بانکی، فروش دلار در چهارراه استانبول را افزایش داد؟ / آرامش4ساله بازار به هم می خورد؟

چرا کاهش نرخ سود بانکی، فروش دلار در چهارراه استانبول را افزایش داد؟ / آرامش4ساله بازار به هم می خورد؟

چرا کاهش نرخ سود بانکی، فروش دلار در چهارراه استانبول را افزایش داد؟ / آرامش4ساله بازار به هم می خورد؟