چرا وعده تقسیم پول نتوانست رای توده‌ها را جمع کند؟

چرا وعده تقسیم پول نتوانست رای توده‌ها را جمع کند؟

چرا وعده تقسیم پول نتوانست رای توده‌ها را جمع کند؟