چرا برخی مراسم رسمی کارناوالیزه شده است؟

چرا برخی مراسم رسمی کارناوالیزه شده است؟

چرا برخی مراسم رسمی کارناوالیزه شده است؟