چرا اپلیکیشن‌های موبایل فضولی می‌کنند؟!

چرا اپلیکیشن‌های موبایل فضولی می‌کنند؟!
آیا تابه‌حال از خود سؤال کرده‌اید چرا باید انواع و اقسام اپلیکیشن‌ها به حریم شخصی ما دسترسی داشته باشند و چرا ما این دسترسی را در اختیار آن‌ها بگذاری؟

چرا اپلیکیشن‌های موبایل فضولی می‌کنند؟!