پیکر پاک شهیدان امروز از میدان انقلاب ارومیه تشییع می شود

پیکر پاک شهیدان امروز از میدان انقلاب ارومیه تشییع می شود

پیکر پاک شهیدان امروز از میدان انقلاب ارومیه تشییع می شود