پیکر پانزدهمین شهید آتش‌نشان از زیر آوار خارج شد

پیکر پانزدهمین شهید آتش‌نشان از زیر آوار خارج شد

پیکر پانزدهمین شهید آتش‌نشان از زیر آوار خارج شد