پیوستن شهر الرستن و مناطقی دیگر از حومه حمص به توافق آتش بس

پیوستن شهر الرستن و مناطقی دیگر از حومه حمص به توافق آتش بس

پیوستن شهر الرستن و مناطقی دیگر از حومه حمص به توافق آتش بس