پیشگیری از سرطان با مصرف کلم بروکلی

پیشگیری از سرطان با مصرف کلم بروکلی
محققان تاکید می کنند مصرف یک وعده کلم بروکلی در روز موجب پیشگیری از سرطان پروستات می شود.

پیشگیری از سرطان با مصرف کلم بروکلی